Kindcentrum De Beleving

Sinds januari 2018 kunt u op ons terrein aan de Rijslag het kindcentrum 'De Beleving' vinden. Dit kindcentrum voor kinderen van 0 t/m 12 is een samenwerkingsvorm waarin zowel onderwijs (Het Volle Leven) als kinderopvang (2Ontdekkers) wordt aangeboden.
 

Waar we voor staan

In ons kindcentrum wordt gewerkt volgens één didactische en pedagogische visie op ontwikkeling en educatie zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Medewerkers van de school, de buitenschoolse opvang, het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal,  werken als één team samen. Wij organiseren onderwijs en kinderopvang, in doorgaande lijnen, onder één dak, waar kinderen kunnen leren, beleven en ontdekken!

        "We werken vanuit kwaliteit en professionaliteit,
met gedeelde verantwoordelijkheid,
en middels intensieve samenwerking,
om een veilige basis voor de kinderen te bieden."
 

Waar we voor gaan

Doorgaande lijnen: een paar voorbeelden 

  • We delen in ons kindcentrum multifunctionele ruimtes, wat de overgang van school naar bso versoepelt.
  • Ook de overgang van peuter naar kleuter proberen we zo soepel mogelijk te laten verlopen. Kinderen van het kinderdagverblijf en peuterspeelzaal die bijna 4 jaar worden, gaan onder begeleiding van hun eigen pedagogisch medewerker een keer wennen in hun nieuwe groep. Ouders kunnen individueel ook nog vijf wenmomenten afspreken met de kleuterleerkracht.
    Daarbij is sprake van een warme overdracht vanuit het kinderdagverblijf/ peuterspeelzaal naar de kleuterleerkracht.
  • We zijn een vreedzaam kindcentrum: zowel op school als bij 2Ontdekkers werken we volgens de richtlijnen van de Vreedzame School. 

Veilig & vertrouwd 

Wij geven kinderen van 0 tot 12 jaar het vertrouwen om zich te kunnen ontwikkelen. Autonomie (ik kan het zelfstandig), competentie (ik kan het!) en relatie (verbondenheid en betrokkenheid) zijn hierbij essentieel.

Unieke omgeving en brede talentontwikkeling 

In ons gebouw ‘De Beleving’ creëren we een veilige maar tegelijkertijd ook uitdagende en rijke (leer)omgeving waarin ruimte is om te ontdekken en waar de nieuwsgierigheid van kinderen wordt geprikkeld. 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Daarom besteden we naast de cognitieve vakken zoals rekenen, taal, lezen en woordenschat ook ruimschoots aandacht aan sport, cultuur, muziek en natuur.

Voorbereiden op de toekomst

We bereiden de kinderen voor op de toekomst in een snel veranderende maatschappij. We bieden zowel tijdens als na schooltijd verschillende activiteiten aan waarin 21-ste-eeuwse vaardigheden zoals creativiteit, kritisch nadenken, samenwerken en communiceren, worden gestimuleerd. 

Samen kom je verder!

  • We kunnen samen veel meer betekenen in een kindcentrum dan als twee losse organisaties. In onze samenwerking staat het kind centraal.
  • Wij leren kinderen hoe ze op een goede manier kunnen samenwerken en hoe ze van en mét elkaar kunnen leren.
  • Ook de samenwerking met ouders vinden wij belangrijk. Ouderbetrokkenheid is een voorwaarde om een goed klimaat te scheppen voor het kind zodat het zich optimaal kan ontwikkelen.

Kwaliteit 

In ons kindcentrum stellen wij hoge eisen aan de kwaliteit van onderwijs en kinderopvang. Meer informatie over het beleid van Kinderopvang 2Samen kunt u hier vinden.