Rijslag 21
2587 BB Den Haag
070-3558454
Verlof aanvragen

Ouders van schoolgaande kinderen moeten zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties. Extra vrij nemen, langer met vakantie gaan of tussendoor op vakantie gaan mag niet. Dit staat in de leerplichtwet. Soms kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

Beroep ouders
Extra verlof moet worden aangevraagd als de leerling door de aard van het beroep van (één van) de ouders niet binnen de schoolvakanties met hen op vakantie kan. Dit verlof mag niet langer zijn dan 2 aaneengesloten weken per schooljaar en mag niet vallen in de eerste 2 lesweken van het schooljaar. Aangetoond moet worden dat een gezamenlijke vakantie van 2 aaneengesloten weken binnen de gewone schoolvakanties onmogelijk is. Als het gezin al een gezamenlijke vakantie heeft gehad, kan in dat schooljaar geen verlof meer worden aangevraagd.

Religieuze redenen
Voor bepaalde feesten of verplichtingen op grond van godsdienst of levensovertuiging kan verlof worden aangevraagd. Bij dit verlof is een mededeling voldoende van de ouder(s)/verzorger(s), minimaal 2 dagen voorafgaand aan de vrije dag. Per verplichting wordt 1 dag vrij gegeven.

Gewichtige omstandigheden
Gewichtige omstandigheden zijn uitzonderlijke omstandigheden buiten de wil van ouders en/of leerling, waardoor de leerling de school niet kan bezoeken. Als het om minder dan 10 schooldagen gaat, beslist de directeur van de school over het verlof. Als er voor meer dan 10 schooldagen verlof wordt aangevraagd, beslist de leerplichtambtenaar. Elke school heeft een eigen leerplichtambtenaar. Als u niet weet wie dit is, neem dan contact op met de afdeling Leerplicht via (070) 353 54 54.

Folder
In de folder 'Alles wat u moet weten over luxeverzuim en verlof' kunt u nalezen of de verlofaanvraag al dan niet zal worden ingewilligd. U kunt de folder hier downloaden.

Verlofformulier
Voor een verlofaanvraag moet u een formulier invullen. U kunt het formulier afhalen bij de administratie of downloaden. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar info@hetvolleleven.nl of afgeven bij de administratie.

formulier verlofaanvraag (Word)
formulier verlofaanvraag (PDF)
powered by BasisOnline | Onze school maakt deel uit van